Biblia Tysiąclecia

Chcąc przybliżyć Pismo Święte pragniemy przedstawić nagrania które zawierają Biblię w przekładzie znanym jako Biblia Tysiąclecia - będącym oficjalnym tłumaczeniem liturgicznym Kościoła Katolickiego w Polsce.

STARY TESTAMENT                                           
1. Księga Rodzaju
2. Księga Wyjścia
3. Księga Kapłanska
4. Księga Liczb
5. Księga Powtórzonego Prawa
6. Księga Jozuego
7. Księga Sędziów
8. Księga Rut
9. Pierwsza Księga Samuela
10. Druga Księga Samuela
11. Wstęp do Ksiąg Królewskich
12. Pierwsza Księga Królewska
13. Druga Księga Królewska
14. Pierwsza Księga Kronik
15. Druga Księga Kronik                                        
16. Księga Ezdrasza
17. Księga Nehemiasza
18. Księga Tobiasza
19. Księga Judyty
20. Księga Estery
21. Pierwsza Księga Machabejska
22. Druga Księga Machabejska
23. Księga Hioba
24. Księga Psalmów
25. Księga Przysłów
26. Księga Koheleta
27. Pieśń nad Pieśniam
28. Mądrość Syracha (Eklezjastyk)
29. Księga Mądrości
30. Księga Izajasza
31. Księga Jeremiasza
32. Lamentacje
33. Księga Barucha
34. Księga Ezechiela
35. Księga Daniela
36. Księga Ozeasza
37. Księga Joela
38. Księga Amosa 
39. Księga Abdiasza
40. Księga Jonasza
41. Księga Micheasza 
42. Księga Nahuma
43. Księga Habakuka
44. Ksi
ęga Sofoniasza
45. Ksi
ęga Aggeusza
46. Ksi
ęga Zachariasza
47. Ksi
ęga Malachiasza
Nowy Testament
1. Ewangelia wg. św. Mateusza
2. Ewangelia wg. św. Marka
3. Ewangelia wg. św. Łukasza
4. Ewangelia wg. św Jana
5. Dzieje Apostolskie
6. List do Rzymian
7. 1 List do Koryntian
8. 2 List do Koryntian
9. List do Galatów
10. List do Efezjan
11. List do Filipian
12. 1 List do Tesaloniczan
13. 2 List do Tesaloniczan
14. List do Tytusa
15. List do Filemona
16. List do Hebrajczyków
17. List do Hebrajczyków - rozdziały 1-7
18. List do Hebrajczyków - rozdziały 8-13
19. List św. Jakuba Apostoła 
20. 1 List św. Piotra Apostoła
21. 2 List św. Piotra Apostoła
22. 1 List św. Jana Apostoła
23. 2 List św. Jana Apostoła
24. 3 List św. Jana Apostoła
25. List św. Judy Apostoła
26. Apokalipsa św. Jana
 
Wiara człowieka nie jest oparta na fantazji i abstrakcji, lecz ma mocne osadzenie na świadectwie osób, które słyszały słowa Jezusa i widziały dokonywane przez Niego znaki. Wiara żywa nie polega tylko na przyjęciu odpowiednich prawd wiary, lecz na całkowitym zawierzeniu Słowu Boga, które stanowi lekarstwo i pokarm dla życia każdego człowieka.
 
 
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
       
Czytania na każdy dzień wg. mateusz.pl

SŁOWO BOŻE AUDIO
SŁOWO BOŻE AUDIO
      Poczta e-mail:
kancelaria                   
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl